Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ « ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Δυνάμει της  υπ. αριθμ. 2/12-3-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, καλούμε τα μέλη μας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 με αποκλειστικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα ως κάτωθι :

Α) Έγκριση ή μη  σύναψης δανειακής χρεολυτικής σύμβασης του Σωματείου μας, με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, αντίστοιχου χρηματικού ύψους με το εγκεκριμένο ποσόν των πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακόσιων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτών (594.773,64€) για την κατασκευή του έργου «Πρότυπο Κατασκηνωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ» στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού, με διάρκεια αποπληρωμής του έως την τριακοστή  πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία  (31-12-2023). Η εκταμίευση του δανείου θα γίνει τμηματικά και μέχρι έξι  (6) δόσεις εκάστης ποσού που δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν είκοσι χιλιάδων ( 120.000) ευρώ. Μετά την πρώτη καταβολή για  κάθε επόμενη εκταμίευση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εξόφληση της προηγούμενης δόσης με το ποσόν που θα έχει εγκριθεί με βάση την παραπάνω υπογραφείσα σύμβαση μας για την ένταξη του έργου στο ανωτέρω πρόγραμμα. Το ποσό των εκταμιεύσεων του δανείου θα πιστώνεται με εντολή του πιστούχου ( Σωματείου μας ), η οποία παρέχεται ανέκκλητα με την παρούσα, ως αφορώσα και στο συμφέρον της Τράπεζας,  στον καταθετικό λογαριασμό, που αυτό τηρεί στην Τράπεζα, ο δε πιστούχος αναγνωρίζει τις πιστώσεις αυτές ως δεσμευτικές γι΄ αυτόν τμηματικές εκταμιεύσεις του δανείου.

Β) Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης εκχωρήσεως με την ως άνω Τράπεζα προς εξασφάλιση και κάλυψη κάθε απαίτηση της από την πιο πάνω χρηματοδότηση μετά των τόκων και λοιπών εξόδων μέχρις εξόφλησης, με την οποία θα εκχωρήσει το Σωματείο μας ( εκχωρητής),  στην Τράπεζα ( εκδοχέας), την απαίτησή του κατά της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “, που εδρεύει στις Αρχάνες και εκπροσωπείται νόμιμα, συνολικού ποσού Ευρώ πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών και πενήντα τεσσάρων λεπτών (594.773,54€), που αποτελεί την ως άνω δημόσια χρηματοδότηση για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του ως άνω έργου,  και να καταβάλει αυτή στην παραπάνω Τράπεζα και σε πίστωση   σχετικού λογαριασμού  που τηρείται σε αυτήν, κάθε ποσό που θα οφείλει σε μας είτε από την πιο πάνω εκχωρούμενη απαίτηση ( εκτέλεση του έργου), είτε λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, ούτως ώστε να λαμβάνει αμέσως η Τράπεζα το καταβαλλόμενο ποσόν που θα αντιστοιχεί στην εξόφληση εκάστης δόσης εκ των έξι  (6) συμφωνηθέντων.

Γ) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου μας, Εμμανουήλ Στεφανουδάκη του Μιχαήλ και της Γιαννούλας για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων.

Η ψηφοφορία λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας               ( covid 19),  θα αρχίζει  και θα αποπερατώνεται την ίδια ημέρα ήτοι από τις 9.30 το πρωί έως και την 21.00 το βράδυ. Τα μέλη του σωματείου θα ψηφίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δια περιφοράς ήτοι, με την αποστολή θετικής ή αρνητικής ηλεκτρονικής επιστολής τους προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου μας info@mellonkriti.gr, ή στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό 6970577512 που θα λειτουργεί αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό, ή ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, με συντεταγμένη παρουσία των μελών μας στα γραφεία του Συλλόγου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, καταθέτοντας εγγράφως στην περίπτωση αυτή ενώπιον του Προεδρείου της Συνέλευσης τη θετική ή αρνητική ψήφο τους .

Φανερωμένη 12 Μαρτίου 2021

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ